Online Rezervasyon
BİLGİ VE REZERVASYON HATTI: 0 (242) 745 05 48
2
İş Etiği
İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
 
Dürüstlük 
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımız  ve tüm partnerlerimizle ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. 
 
Gizlilik 
Gizli ve özel bilgiler; Köseoğlu Şirketi'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar. 
Köseoğlu Turizm çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Köseoğlu Turizm’in amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız. 
 
Çıkar Çatışması 
Köseoğlu Turizm çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Köseoğlu Turizm dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız.  
Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne danışırız. 
 
Sorumluluklarımız 
Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm    faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz 
 
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar;        müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 
 
Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız  
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi              için gerekli çabayı gösterir, , iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
      
Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız  
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz. 
 
 Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
         
Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 
Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak      duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.
   
"Köseoğlu" Adına Karşı Sorumluluklarımız 
Tüm ilişkide olduğumuz kurumlar profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi Holding/Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
 
İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR 
 
Çıkar Çatışması Politikası 
Köseoğlu kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, şirketin ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir. 
 
Uygulama Esasları :
1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler
 
Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak maddelenmiş olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir.  Şirket, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek                    amacı ile gereken çalışmaları yapar. 
i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak 
Köseoğlu Turizm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi             ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır.  Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir    menfaat karşılığı çalışmaları; 
• şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,   
• yönetimin yazılı onayı 
koşulları ile mümkündür. 
Onay Yönetim Kurulu Başkanı, şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi verilir. 
ii. Görevi Kötüye Kullanma 
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Köseoğlu Turizm’e zarar vermesi kabul edilemez. 
Çalışanlar Holding/Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. 
Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 
iii. Kaynakların Kullanımı 
Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır.  Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından uygulanır. 
Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. 
Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir. 
iv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler 
Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez. 
Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi 
B. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası 
Şirket ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Holding/Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.
 
Uygulama Esasları
 
1. Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını  etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır. 
2. Şirket çalışanları; 
• Kurum iş hedefleri ile uyumlu, 
• Yürürlükteki mevzuata uygun ve olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler. 
3. 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla; 
• Şirket çalışanları, Yetkiler Tablosu'ndaki esaslara uymak koşulu ile iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.
• Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir. 
4. Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır. 
5. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. 
6. Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır. 
7. 2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir. 
8. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.
 
Gizli Bilgilerin Korunması Politikası
 
Köseoğlu Turizm’in vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm şirketimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Şirketimizde bilginin yönetimi ve gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum içerisinde olması Topluluğun en üst düzeyde fayda elde etmesi için önemlidir. Aşağıdaki uygulama esasları,Şirket için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.
 
Uygulama Esasları
 
Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, , her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri,  mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, know-how, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır. 
Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir: 
1. Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
2. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
3. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
4. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. 
5. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.
6. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
7. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır. 
D. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası 
Köseoğlu Turizm, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Köseoğlu Turizm’de adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.
 
Uygulama Esasları
 
1.   Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır. 
2.   insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar. 
3.  Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. 
4.   Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır. 
5.  Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. 
• Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
• Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
• İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
• Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.
6.  Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir. 
• Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.
• Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. 
• Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir. 
7.  Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez. 
8.  İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır. 
 
UYGULANACAK MEVZUAT 
Köseoğlu Turizm uluslarası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir. Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek Köseoğlu Turizmin benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dahilinde çözüm yolları bulmaya çalışmalıyız. 
  
ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI 
Etik kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm çalışanların;
 
           • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme, 
           • Köseoğlu İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
           • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,
           • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
           • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına yazılı veya sözlü olarak iletme,
           • Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler"i izleme, sorumluluğu bulunmaktadır.
 
A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol Ve Yöntemler 
Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir: 

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek 
• Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz birşey mi yapmanız istendi?
• Şirkette potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
• Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün 
• Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
• Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
• Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
• Kimlerin etkilenebileceğini düşünün
• Diğerlerine danışın

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin 
• Sorumluluklarınızı belirleyin
• İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
• Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun
• Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
• En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
• Diğerlerine danışın

4. Kararınızı Test Edin 
• Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
• Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
• Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.
• Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

5. Kararlılıkla Devam Edin 
• Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın
• Öğrendiklerinizi paylaşın
• Başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın

B. Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru 
1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar) 
• Profesyonel standartlara uygun mu? 
• Kanunlara uygun mu? 

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Başkası yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu) 
• Size göre doğru mu? 

3. Firmamız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve etik değerler) 
• Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahçup olur muydunuz? 
• Sizin için veya Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi? 
• Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, vb.)?
 
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 
Çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler; 
• Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, 
• Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
• Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten, 
• Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
• Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan
sorumludur.
 
ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 
İş Etiği Kuralları'nı veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. 
İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı
İş hayatınıza kendini sürekli yenileyen, renkli ve hareketli eğlenceli bir dünyada devam etmek istiyorsanız, Harrington Park size eşsiz kariyer olanakları sunuyor!
Turizm Sektöründe prestij sahibi bir Otelde yer almak istiyorsanız Harrington Park Resort Hotel sizin için doğru yer!
Temel “İnsan Kaynakları” politikası, çalışanlarımızı ilgilendiren her konuda kalite odaklı, adil ve eşit bir yaklaşım benimseyerek, çalışanlarımızın işiyle birlikte gelişmesini sağlamaktır. Harrington Park Resort Hotel’in temelleri, sonuç odaklı, işinin sahibi, müşteri memnuniyeti odaklı, işbirliğine açık, değişime uyum sağlayan, öğrenme ve gelişime açık çalışanları üzerine kurulmuştur.
Bu temeller üzerine kurulmuş yetkinlik bazlı, eşitlik anlayışını içeren çalışan seçim sistemi, sürekli gelişimi destekleyici eğitim programları ile devam ettirilmektedir.
 
İnsan Kaynakları ekibimiz, kişilerin şirketimize iş görüşmesine geldiği ilk andan, çalışmaya başladığı ilk güne sonrasında kariyer gelişiminden, bireysel gelişimine ve eğitimine kadar, tüm aşamalarda çalışanlarımıza danışmanlık vermektedir. Mutlu ve birlikte çalışmaktan keyif alan bir ekip yaratmayı hedefliyoruz. Böylelikle Harrington Park Resort ailesinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunurken, çalışanlarımızın kendilerini de geliştirmelerini hedefliyoruz.
İşe Alım Yöntemi
Yükselen turizm sektörüne kaliteli etik kendini geliştirmeyi hedefleyen işgücünün kazandırılmasından hareketle yola çıkan HARRİNGTON PARK RESORT HOTEL, bu yola aynı vizyona sahip olan bireylere kariyer imkanı sağlayarak devam etme arzusundadır. 
Harrington Park Resort Hotel Bünyesindeki insan kaynağı ihtiyacı; kapasite artışı, kısa ve uzun vadeli iş planlamaları ışığında belirlenmiş ve tanımlanmıştır. İşe alım faaliyetleri, şirketi ileriye taşıyacak, gelişime açık ve bu potansiyeli taşıyan bireylerin seçimini ve bu yoldaki aşamaların bütününü kapsamaktadır. 
İşe Alım faaliyetlerinde temel yetkinlikler ve pozisyona özgü yetkinlikler esas alınmaktadır. En az iki aşamadan oluşan mülakat süreci, İnsan Kaynakları ve bölüm yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir İşe alım sürecimiz, kadro planı doğrultusunda, Açık pozisyonlar için alınan başvurulardan aday havuzları oluşturulup, pozisyon gereklilikleri açısından değerlendirildikten sonra, özgeçmişi uygun adaylar görüşmeye davet edilir. 
 
Değerlendirmeler sonucunda, işe alım süreci, en uygun adaya iş teklifi yapılması ile sonlanır. İş teklifi yapılmayan adaylara değerlendirilme durumları ile ilgili bilgi verilir. Adayların başvuruları başka pozisyonlarda değerlendirmek üzere “Aday Veritabanı”nda saklı tutulur ve uygun olabilecek pozisyonlar için  ilgili adaylarla iletişime geçilir.
 
Performans Değerlendirme
Şirket stratejik hedefleri ve planları doğrultusunda belirlenen bireysel hedeflerin değerlendirmesine, çalışanların yetkinlik bazlı değerlendirmesi ile etkinlik kazandırılmaktadır.   
Bireylerin performans ve bireysel katkılarını değerlendirmek, bu yönde yapıcı ve gerçek iş örneklerine dayanan geri besleme yapmak, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıklı değerlendirebilmek amacı ile uygulanan sistem sonucunda bireylerin, profesyonel ve bireysel gelişimine yönelik eğitim programlarının planlamasına girdi sağlanmaktadır.
 
Ücretlendirme
Harrington Park Resort Hotel’de mavi ve beyaz yakalı personelin maaşları ve yan hakları ücret sistemine göre belirlenmektedir. Ücret sisteminde, piyasa şartlarında rekabetçi olmasına özen gösterdiğimiz kademe bazlı bir yönetim söz konusudur.
 
Kariyer Yönetimi 
Çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi, tecrübe, yetkinlik ve performans sonuçları, onların iş hayatlarını geliştirmek ve yönlendirmek adına değerlendirilir. Bu doğrultuda, bir üst pozisyon olabileceği gibi boş ya da yedeklenmesi düşünülen pozisyon gerekliliklerine sahip olan çalışanlar, ilgi ve beklentileri doğrultusunda yatay ve dikey yapıda değerlendirilir. Bu süreçte çalışanlar eğitim uygulamasına katılır. Eğitim sonuçlarına göre gelişim planları hazırlanarak çalışana ve yöneticisine çalışanın kariyer beklentileri ve gelişim alanları ile ilgili rehberlik hizmeti sağlanır. 
 
Terfi
Yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda açık olan pozisyona nitelik ve nicelik yönünden uygun olan çalışanlarımıza terfi sınavı uygulanarak bu pozisyonun doldurulması sağlanır.Terfi sınavı iki aşamalı olup sözel sınav ve sayısal sınav olarak ayrılmaktadır.
 
Eğitim
Eğitim ve gelişim programlarımız kapsamında Harrington Park çalışanlarını, yaptıkları işlerde etkin ve verimli kılmak hedeflenmektedir.  Bu yaklaşım ile gelişimin sürekliliği sağlanmaktadır.
İşe adaptasyon sürecinin hızlandırılması amacı ile her bir şirket çalışanına verilmekte olan Oryantasyon eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri ve bölümlere özgü işbaşı eğitimlerini, tüm çalışma hayatına yayılmış teknik, yönetsel ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları takip etmektedir.
Harrington Park Resort Hotel çalışanlarının memnuniyet düzeyinin ölçülmesinde ve bu veriler doğrultusunda çalışan bağlılığının arttırılmasına önem vermektedir. Bu amaçla her yıl Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamasında, çalışma hayatı ile ilgili iyileştirme fırsatları belirlenmekte ve hayata geçirilmektedir.
 
Staj Olanakları
Üniversite ve meslek okulu öğrencilerine belli bir kontenjan dahilinde staj olanağı sağlanır. Staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapmak istediklerini belirten bir özgeçmişlerini, zorunlu staj yapacaklarını gösterir bir belge göndermeleri gerekmektedir.
 
Çalışanların Eğitim Düzeyi: %41 Üniversite %23 lise %26 i Ortaöğrenim
Çalışanların Kadın/Erkek Oranı: %35 Bayan %65 Erkek
 
Bizimle çalışmak İster Misiniz?
Hazır CV niz varsa
ik@harringtonparkresort.com gönderiniz